Skolens antimobbepolitik er en del af skolens trivselspolitik, og udvikles løbende i samarbejde mellem elever, forældre, personale og bestyrelse.

Det er vigtigt, at der hele tiden holdes fokus på, at elever og medarbejdere trives og har det godt.

Den aktuelle antimobbepolitik er et resultat af en proces i skoleåret 12/13.  Her arbejdede eleverne med emnet på elevsamlinger og i klasserne, samt ved et oplæg fra foreningen Danske Skoleelever, hvor der blev arbejdet på tværs af klasserne med emnet. Personalet og bestyrelsen drøftede ved flere møder principper og redskaber til at håndtere mobning.

I skoleåret 17/18 fortsættes processen gennem et forebyggende arbejde med "den røde tråd - 7 kompetencer for læring" hvor medarbejdere, elever og forældre inddrages.

Skolen har på denne baggrund udarbejdet nedenstående: 

 

Definition af mobning

En person bliver mobbet, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid oplever sig udsat for negativ behandling fra en eller flere personer.
 

Principper:
Se folderen ”Skolehjemsamarbejde – trivsel for alle” og folderen ”Trivsel og sundhed”

På Brattingsborgskolen er forebyggelse af mobning en naturlig del af skolens og SFO/klubbens hverdag. Der foregår en aktiv indsats for at imødegå og opfange adfærd, der kunne udvikle sig til mobning.

Alle ansatte, forældre og elever har pligt til at deltage aktivt i denne indsats.

I undervisningen fremmes samarbejdet i den enkelte klasse med inddragelse af en bred variation af pædagogiske metoder. Herunder at den enkelte elev lærer at værdsætte forskelligheden og mangfoldigheden i klassen.

Forældrene i de enkelte klasser inddrages i arbejdet om klassens sociale miljø.

Klasselæreren og/eller SFO medarbejderen kontaktes i tilfælde af tegn på mistrivsel/mobning,  og vedkommende er ansvarlig for, at der laves en handleplan, hvor samarbejdet mellem skole, SFO og forældre er centralt. Handleplanen drøftes med skolens ledelse.

 

Mobning modvirkes bedst ved, at alle elever oplever sig som en værdifuld del af fællesskaber, som skolen bl.a. arbejder med ved :

 • Forældreaftaler om madgrupper på mellemtrinnet.

 • Forældreaftaler om legegrupper i indskolingen.

 • Gode venner samarbejdet omkring 0/5 og 1/6. klasse.

 • Fællesarrangement for klassens forældre og elever.

 • Arbejdet i klassernes trivselsråd.

 • Lege aftaler i frikvartererne.

 • Brug af diagnose værktøjer f.eks.: ”Klassetrivsel” og ”Termometeret”.

 • Brug af socialtrænings værktøjer som f.eks.: ”Trin for trin”

 • Træning i konfliktløsnings metoder,

 • Inddragelse af AKT medarbejder (AKT= Adfærd Kontakt Trivsel).

 • Inddragelse af eksterne samarbejdspartnere, f.eks. PPR skolepsykolog og SSP medarbejder(SSP = samarbejdet mellem Skole Socialvæsen og Politi)

 

Eksempler på elevernes udsagn fra arbejdet med antimobning

 • Hvis man har noget grimt at sige så hold det inde i hovedet.

 • Man skal respektere hvis andre siger stop/nej.

 • Man skal lege med nogle forskellige.

 • Når man leger, skal man være opmærksom på, om den anden person stadig synes det er sjovt.

 • Man skal være opmærksom på, hvis én har det svært.

 •