Trivselspolitik:

 

Alle emner i denne folder er gældende for såvel undervisningsdelen som fritidsdelen undtagen, hvor andet er nævnt.

 

Indledning:

 

Hverdagen på Brattingsborgskolen skal være præget af ansvarlighed, tillid, humor og engagement – skolens værdier – sammen med tryghed og omsorg for hinanden. Disse værdier skal kunne findes i alle handlinger og relationer i hverdagen, så eleven trives og oplever dagen i skolen/sfo’en/klubben som meningsfuld og håndterlig. Herved opnår eleven selvværd og føler medansvar i en helhed, hvor mangfoldighed og forskellighed værdsættes.

 

Arbejdet med at fremme trivsel kræver en bevidst og aktiv indsats fra alle i skolens liv involverede parter: Elever, forældre, ansatte m.fl.

 

 

Principper:

 

 • Omgangstonen skal være præget af gensidig ansvarlighed, tillid, respekt og ligeværd.

 

 • Eleven skal mødes af omsorgsfulde voksne, der har fokus på det sociale samspil mellem eleverne og på den enkelte elevs trivsel.

 

 • De voksne skal have en fælles forståelse af opgaven med at fremme trivsel.

 

 • Trivsel og tryghed på tværs af klasser og i frikvartererne er meget vigtige for at eleven har en god skoledag. Derfor arbejdes der med det sociale samspil både på klasseniveau, skoleniveau og fritidsniveau.

 

 • Forældre og skole er sammen ansvarlige for, at der foregår en løbende, åben og ligeværdig dialog om elevens trivsel.

 

 • Et velfungerende forældrenetværk og det fælles ansvar for klassens trivsel prioriteres højt i skoledelen.

 

 • Arbejdet med trivsel og et godt undervisnings- og fritids-miljø er skolens primære indsats imod mobning – skolens antimobbestrategi. Desuden skal der være handleplaner, der sikrer konsekvent indgriben, hvis der konstateres mobning.

 

Trivselspolitikken i praksis:

 

Samværsregler for skole og SFO:

 

 • Arbejdet med samværsreglerne indgår i alle elevers og medarbejderes skoledag

 

 • Omgangstonen skal være ordentlig og med pænt sprog. Dårligt sprog og nedgørende opførsel over for andre er ikke tilladt, og alle har pligt til straks at gribe ind.

 

 • Godt humør, positiv og aktiv adfærd smitter, og giver ekstra god trivsel.

 

 • Lokaler og inventar skal behandles ordentligt og omhyggeligt.

 

 • Det er fint at løbe og råbe udenfor, men ikke tilladt indenfor.

 

I skoletiden praktiseres:

 

 • Alle elever skal udenfor i frikvartererne, undtagen mellemtrinnet der må være inde i 12 frikvarteret. I spisepausen bliver eleverne i klassen sammen med læreren.

 

 • Eleverne må kun forlade skolens område i skoletiden efter aftale med en lærer.

 

 • Mobiltelefoner skal være slukkede i skoletiden, undtagen når de bruges i undervisningen

 

 • Elevsamlingen træffer beslutninger om praktiske tiltag f.eks. brug af fodboldbaner, gymnastiksalen i 12 frikvarteret mm., og laver opslag så beslutningerne er tydelige for alle.

 

 • Arbejdet med samværsreglerne indgår i alle klassers og læreres skoledag.

 

I fritidsordningen praktiseres:

 

 • Alle elever skal registreres på de respektive stuer, når man møder og går hjem. Man forlader kun skolen ifølge aftale med en SFO medarbejder

 

 • Den medbragte mad spises efter aftale på de respektive stuer.

 

I juniorklubben praktiseres:

 

 • Der er ingen registrering af de unge, dog forventes der alm. takt og tone, således at man siger goddag og farvel.

 

 • De unge vælger selv om de vil spise og hvad de vil spise. Enten har man medbragt mad eller man kan købe i klubben.

 

 • Mobiltelefoner må bruges i klublokalet.