Gode omgangsformer og fornuftig og ordentlig kommunikation er grundlaget for alle fællesskaber og lærings-situationer.  Det handler om respekt for hinanden – sådan helt grundlæggende.

Gode omgangsformer 3-5 år

Eksempler på opgaver, normer og kommunikation, som kan trænes/øves:

 • Små opgaver og pligter i hverdagen, der inviterer barnet ind som en del af fællesskabet fx hjælpe med at rydde op på værelset, selv hænge tøj på plads, dække bord mv.

 • Lære at følge spillereglerne i forskellige kontekster (f.eks. svømmehallen, legepladsen) eller i forskellige lege eller aktiviteter (f.eks. sanglege, spil mv.)

 • Lære barnet at være opmærksomme på og hjælpe hinanden f.eks. hvis et barn falder og slår sig, hvis en bliver ked af det, hvis en ikke kan løse en opgave

 • Hjælpe barnet med ikke at sige grimme ting til andre

 • Lære barnet almindelig god høflighed, samt en forståelse for, hvorfor det er meningsfuldt fx at sige:

  • ”Tak for mad”
  • ”Hej”, ”Godmorgen” og ”Farvel”.
  • Må jeg bede om….
  • Vil du hjælpe mig med...
  • Må jeg hjælpe med...
  • Jeg vil ikke lege med dig nu, men jeg vil gerne senere, eller en anden dag
  • Må jeg gerne lige komme forbi
 • Lære barnet gode omgangsformer, fx at blive siddende ved bordet indtil alle er færdige og lære at følges ad og vente på hinanden samt holde hinanden i hånden på ture.

 • Generelt at sige sandheden

Helt konkret vil I som forældre kunne arbejde med ”gode omgangsformer” sammen med jeres barn ved eksempelvis:

Vi vil i børnehaven arbejde med forskellige situationer, hvor børnene vil opleve at skulle arbejde med ”gode omgangsformer”. Det vil vi bl.a. gøre ved nedenstående eksempler i løbet af hverdagen

 • Hjælpsomhed, fx ved måltidet. Fx sende mad og drikke videre

 • Have øje for andres behov og italesætte dette

 • Lære børnene at respektere en given ramme fx samling, fællesleg, vente på tur, vente på hinanden og lytte

 • Have øje for hinandens ve og vel – at de voksne hjælper med at italesætte hændelser, vise hvordan vi drager omsorg for hinanden

 • Parathed til at bidrage i mødet med andre

 • At man svarer, når nogen henvender sig til en, og ikke ignorerer

 • Respekt for egne og andres sager

 • Vi hjælper hinanden med at rydde op i fællesskab, så det er indbydende til de næste, der kommer og leger

  Gode omgangsformer 6-9 år

  Eksempler på opgaver, normer og kommunikation, som kan trænes/øves:

 • Hjælpe barnet til en forståelse af at der skal være plads til at alle kan være med, fx række hånden op, vente på tur, stå i kø, mv.
 • Deltage aktivt og selvstændigt i fællesskabet fx være duks, have ansvarsområder.
 • Lære barnet at kunne samarbejde selvstændigt fx i gruppearbejde
 • Lære barnet at få en forståelse for, samt en accept af forskellighed, forskellige behov fx forståelse for, at andre børn har brug for at lære på en anden måde end en selv. En forståelse for, at ved at behandle alle forskelligt, så bliver de behandlet lige
 • Hjælpe barnet i at have øje på både sig selv og andre i fællesskabet, fx du har brug for det, og de andre har brug for det sådan – hvad gør vi

Helt konkret vil I som forældre kunne arbejde med ”gode omgangsformer” sammen med jeres barn ved eksempelvis:

 • Snak ikke om andre børn, forældre, personale foran dit barn
 • Opfordre dit barn til at lege/være sammen med flere forskellige
 • Ved børnefødselsdage – inviter forældre til kaffe den sidste halve time
 • Forældregruppen lave noget socialt uden børn, f.eks. forældrefest
 • Forældre forventningsafklaring
 • Tale pænt til og om hinanden – god omgangstone                                                                                                          
 • Sige ”HEJ” og smile til alle (ikke kun kammeraterne)
 • Acceptere hinandens forskelligheder – gruppefølelse
 • Lære at der er plads til alle
 • Lære at undskylde
 • Forældre skal være gode til at hjælpe børnene med at skabe nye legerelationer
 • Spørg ind til hvordan skoledagen er gået og hvad de har lært

Vi vil her på skolen arbejde med forskellige situationer, hvor børnene vil opleve at skulle arbejde med ”gode omgangsformer”. Det vil vi bl.a. gøre ved nedenstående eksempler i løbet af hverdagen.

 • Hilser pænt på hinanden - når vi mødes om morgenen og når vi siger farvel.
 • Italesættelse i undervisningen omkring adfærd på sociale medier, spilleforum, sms mv (sociale omgangsformer på digitale platforme)
 • Inddragelse af "gode omgangsformer" på forskellig vis i undervisningen.
 • Klasseregler med henblik på at skabe ro (kunne vente på tur) og italesætte en fællesskabsforståelse
 • Brug af materialet ”Fri for mobberi”
 • Lade eleverne give hinanden massage med henblik på at eleverne lærer at give, modtage og respektere hinanden samt udvikler empati
 • Fællessamling for hele indskolingen, så børnene vænnes til at indgå i større fællesskaber, hvor der ikke er fokus på det enkelte barn
 • Ved gruppearbejder sørger underviseren for at gøre opgaven meget tydelig og konkret, så alle elever ved, hvad de skal gøre, og hvordan de skal gøre det

 Gode omgangsformer 10-12 år

Nu bruges de gode omgangsformer og omgangstone selvstændigt, og fleksibelt, og kan bringes i spil i forskellige kontekster fx i fodboldklubben, klassefesten mv.

Eksempler på opgaver, normer og kommunikation, som kan trænes/øves:

Helt konkret vil I som forældre kunne arbejde med ”gode omgangsformer” sammen med jeres barn ved eksempelvis

 • Der skal svares på spørgsmål, i en god tone, både hos børn og voksne
 • Særligt fokus på hvordan børnene kommunikerer på de sociale medier. Herunder også at udvise en interesse for hvad barnet bevæger sig rundt i på internettet.
 • Åbenhed – alle i familien skal turde at sige noget hvis man har noget på hjertet
 • Slå ned på ”grimme ”ord.
 • Ikke at bagtale andre.
 • At lære at sige ”pyt” og ikke reagere på alting.
 • At man som forældre opfordrer børnene til at behandle andre, som man selv vil behandles
 • At vi forholder os objektivt til konflikter, der er altid to sider af en sag
 • Samme regler i hjemmet som i skolen ift. omgangstonen
 • Vær åben og respektfuld overfor andre personer i klassen, fx vikar og andre fra skolen

Vi vil her på skolen arbejde med forskellige situationer, hvor børnene vil opleve at skulle arbejde med ”gode omgangsformer. Det vil vi bl.a. gøre ved nedenstående eksempler i løbet af hverdagen.

 • Italesættelse i undervisningen omkring adfærd på sociale medier, spilleforum, sms mv (sociale omgangsformer på digitale platforme). Herunder også fokus på hvordan de kommunikerer med hinanden, og hvad der er et ordentligt sprog.
 • Besøg af SSP i løbet af mellemtrinnet.
 • Respekt for de voksnes arbejde – fx elev smider affald på gulvet og vil ikke samle det op – da eleven mener at det er rengøringskonens job.
 • Bringe konflikter op i klassen – uden at sætte navne på. Lade eleverne komme med løsningsforslag og alternativer – hvad kan vi gøre anderledes en anden gang – evt. via små rollespil
 • Alle elever ”uddannes” i konfliktløsning og i brug af konflikttrappen.
 • Der arbejdes i 6.klasse med mægling.
 • Respekt for hinanden på tværs af årgange – blandt andet ved at lave aktiviteter på tværs af årgange og via ordningen med ”gode venner”.