Alkoholpolitik for Brattingsborgskolen
 
Baggrunden for en alkoholpolitik.
 
“Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug”.
(Kilde: “Børn bliver også påvirket, når forældre drikker for meget”)
 
I Viborg kommune drejer det sig om ca. 8000 børn.
Alkoholmisbrug i familien kan betyde, at barnet bl.a. oplever angst, skyld- og skamfølelse
og omsorgssvigt i større eller mindre grad.
 
Man ved: 
Disse fakta er nogle af grundene til, at Sundhedsstyrelsen har iværksat projektet “Børn i
familier med alkoholmisbrug”, som Viborg kommune er en del af. Som følge heraf, er det
blevet et fokusområde for bl.a. ansatte i klubberne i Viborg kommune, at de får en
større viden og evne til at forstå børn, der lever i familier med alkoholmisbrug og dermed
bliver bedre rustet til at hjælpe de udsatte børn/unge.
I klubben er personalet rollemodeller for børnene, og skal agere professionelt. Vi
vægter åbenhed, ærlighed og dialog i samarbejdet med forældrene, så vi kan støtte barnet/den unge
bedst muligt i sin udvikling. Intentionen er, at børnene og unge trives og udvikles positivt såvel
fysisk, psykisk som socialt.
At vi formulerer en alkoholpolitik er således et udtryk for at skolen – såvel personale
som forældre:
Indtagelse af alkohol foregår i Danmark i mange forskellige situationer – alkohol er en
dybt forankret del af den danske kultur. Det kan derfor være svært at definere hvornår nogen drikker for meget.
Vi er af den overbevisning at et alkoholproblem i en familie ikke udmåles i antal genstande, eller hyppighed for indtagelse, men derimod defineres ved, at: ”når relationer og/eller funktioner i en familie påvirkes heraf, er der et problem”.
 
Alkoholpolitik på arbejdspladsen.
 
Hovedformålet med alkoholpolitikken er at undgå alkoholproblemet på skolen og i forbindelse med skolen.
 
Målet med alkoholpolitikken er:
Hovedreglen er derfor, at ansatte på skolen ikke er alkoholpåvirket eller har "spiritusånde" i forbindelse med arbejdet. 
Undtaget er de særlige lejligheder, hvor nydelse af spiritus er en del af de arrangementer, man i arbejdssammenhænge deltager i.
( Jubilæer, forældrearrangementer med fællesspisning m.v.) 
 
Skoleleder og tillidsrepræsentanten har pligt til at tage initiativ til at kontakte personer, der har, eller er ved at udvikle, alkoholproblemet. 
Formålet hermed er, at få den ansatte til at erkende og stoppe misbruget.   Alkoholproblemet er at betragte lige så seriøst som alvorlig sygdom. 
Til møder, hvor et formodet alkoholproblem forelægges for medarbejderen, kan der være yderligere en bisidder til stede foruden medarbejderen, arbejdslederen og tillidsrepræsentanten. 
 
Medarbejderen skal forinden mødet vide, at det drejer sig om et formodet alkoholproblem, således at en eventuel bisidder kan udpeges af den ansatte.
Mødet er, som andre møder hvor personlige problemer drøftes, lukket og tillidsrepræsentant, arbejdsleder og eventuel bisidder har derfor tavshedspligt.
På mødet skal begge parter have mulighed for at blive hørt. 
Hvis formodningerne ikke holder, og der reelt ikke er noget alkoholproblem, skal den ansatte have en undskyldning, og sagen stoppes. 
Hvis den ansatte nægter at have et problem, og arbejdsleder og tillidsrepræsentant efterfølgende stadig mener, der er et problem, skal den ansatte gøres bekendt med dette. 
 
Hvis der er enighed om, at der er et alkoholproblem, indskærpe det for den ansatte, at stoppe sit misbrug.  
Hvis sagen ikke stopper med det første møde, holdes der et møde igen inden for 3 måneder fra første møde. Er situationen ikke ændret til det bedre, indskærpes sagens alvor for den ansatte, og der tilbydes hjælp fra kommunen, eller via et alkoholambulatorium.
Medarbejderen får efter hvert møde udleveret et referat af mødet, og kommunen underrettes om forløbet, hvis der holdes mere end et møde i sagen. 
Formålet med møderne er, at den ansatte genvinder sin fulde arbejdsduelighed og dermed forbliver ansat på skolen.
  
Forholdsregler ved berusede forældres afhentning af børn – retningslinjer for personalet.
 
 
Notatpligt.
 
 
Efterfølgende samtale.
 
 
Formålet er:
Mistanker og fornemmelser – retningslinjer for personalet.
 
For det meste får skolens personale mistanker om mistrivsel grundet barnets adfærd eller relationer til forældrene, mere end vi ser berusede forældre i institutionen. Derfor handlemuligheder uden decideret bevis på alkohol i familien.
Udgangspunktet er en faglig bekymring, når et barn sender signaler om, at noget er galt:
 
Det er afgørende at videregive denne bekymring til forældrene.
Oplever vi berusede eller eksperimenteren med alkohol i fritidsklubben, tages omgående kontakt til forældrene